JUDr. Peter Šrobár

Srdcom Vrakunčan

Kandidát na poslanca č. 9 - Vrakuňa


Vek: 39 rokov
Bydlisko: mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Vzdelanie: vysokoškolské
Povolanie: advokát
Stav: ženatý, dve deti
Záujmy: história faktu, rekreačný šport - najmä beh, bicyklovanie, basketbal
Profesné skúsenosti: ako právnik som po ukončení vysokoškolského štúdia začal pracovať na stavebných úradoch, kde som riešil problematiku tzv. „čiernych stavieb“, resp. vyvodenia zodpovednosti za protiprávne konanie stavebníkov. Odborne som participoval na niekoľkých konaniach, v ktorých stavebný úrad nariadil odstránenie stavby a následne došlo k úspešnému výkonu rozhodnutia. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta a zvládnutí advokátskych skúšok sa venujem poskytovaniu právneho poradenstva územným jednotkám samosprávy (niekoľkým mestským častiam, obciam). Ako advokát som pôsobil aj ako právny zástupca nemajetných spoluobčanov a ako obhajca ex offo v trestných konaniach.

Program

Doprava

Terminál integrovanej dopravy
Ako poslanec sa budem zasadzovať za urýchlenú výstavbu terminálu integovanej dopravy na rozhraní ulíc Dvojkrížna a Čiližská. Uvedený terminál vytvorí jednoduchú dostupnosť pre využitie vlakovej dopravy , mestskej hromadnej dopravy pre široký okruh Vrakunčanov, najmä pre sídlisko. Existujúci projekt počíta aj s  prístreškami a plochami pre odkladanie bicyklov, obsahuje nové nástupište MHD pri výjazde z obratiska (kolmo na nástupište železnice) a doplnený priechod pre chodcov cez Dvojkrížnu ul. na strane tohto nástupišťa.

Územný plán
Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja predstavuje jednoduchý nástroj pre zastavenie neúmernej výstavby v obciach v okolí Bratislavy. Ďalšia výstavba v okolitých obciach zásadným spôsobom neustále zhoršuje dopravnú situáciu v našej mestskej časti. Vrakunčania nesmú trpieť v dôsledku neuvážených krokov iných samospráv. Jedná sa o  nástroj pre zastavenie ďalšieho zhoršovania situácie v doprave v našej mestskej časti. Ako poslanec sa budem zasadzovať za zavedenie prísnych regulatívov, ktoré zamedzia okolitým obciam v ďalšej neúmernej výstavbe.

Šport

Celý život aktívne športujem a k športu vediem aj svoje deti. Šport mi v živote dal veľmi veľa po fyzickej ako aj mentálnej stránke. Šport vedie deti k odolnosti, sebadisciplíne či k správnemu využitiu voľného času. . Tradičným športom v našej mestskej časti je najmä futbal , futbalový klub ŠK Vrakuňa je známy dlhoročnou , úspešnou a systematickou prácou s mládežou, ktorá prináša výsledky. Prácu s mládežou v športových kluboch je povinný podporiť Bratislavský samosprávny kraj aj vo Vrakuni . Ako poslanec sa budem dôsledne zasadzovať za podporu športu, či už organizovaného alebo rekreačného.

Športoviská

Ako poslanec sa budem zasadzovať za aktívnu participáciu Bratislavského samosprávneho kraja pri obnove a výstavbe športovísk pre rekreačný šport na sídlisku v našej mestskej časti.

Vrakunský lesopark

Naša mestská časť, ktorú tvorí jedno katastrálne územie, má zhruba 1030 ha. Z uvedenej výmery má zeleň v porovnaní s inými mestskými časťami, obcami a mestami v rámci nášho kraja skutočne minimálny podiel. Lokalita Vrakunského lesoparku je v územnom pláne hlavného mesta z roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov určená v prevažnej miere pre funkčné využitie územia prírodnej zelene, kód 1003 - rekreácia v prírodnom prostredí. Cez lesopark behám takmer denne a vnímam jeho rozvoj veľmi citlivo. Lesoparku chýba komunitný bod, ktorý by slúžil ako priestor pre kultúrne a športové vyžitie detí, informačné centrum o histórii Vrakune resp. o flóre Vrakunského lesoparku. Ako poslanec sa budem zasadzovať za výraznú podporu komunitných aktivít občanov vo Vrakunskom lesoparku Bratislavským samosprávnym krajom.

Životné prostredie

Na území mestskej časti sa nachádza významná environmentálna záťaž, ktorá je evidovaná v registri environmentálnych záťaží pod č. B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 (Platný stav- register B). Do časti koryta Mlynského ramena Malého Dunaja boli ukladané odpady z CHZJD, n.p. Bratislava. V roku 1980 bola skládka prekrytá inertným materiálom. Po napustení vodného diela Gabčíkovo sa zdvihla hladina podzemných vôd a od roku 1996 kolíše v zóne uloženia odpadu a trvale je v zóne znečistenej horniny pod skládkou. Environmentálna záťaž je problémom, ktorý má dosah na kvalitu životného prostredia a to najmä na kvalitu podzemných vôd v katastrálnom území mestskej časti. Ako poslanec sa budem zasadzovať za väčšiu aktivitu a podporu Bratislavského samosprávneho kraja pri presadzovaní úplného odstránenia environmentálnej záťaže z katastrálneho územia mestskej časti.

Next

Naša Vrakuňa

Plagát

Propagačný materiál použitý v predvolebnej kampani.


Bilboard (PDF, veľkosť súboru: 7,6 MB)

Napíšte mi

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok vyplňte prosím tento formulár.